Fabryka Elementów Złącznych S.A.

FEZ S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przetargu, („Regulamin”) Spółki FEZ S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”).
 2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
 3. W postępowaniach, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1) zarząd spółki oraz członkowie rady nadzorczej Spółki,

  2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

  3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 – 2,

 4) osoby, które pozostają z podmiotami, o których mowa w pkt 1 – 2, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 1. Dane postępowanie, wygrywa oferent, który zaoferował najniższą cenę.
 2. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zasad przetargu, lub treści ogłoszenia o przetargu.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zakończenia przetargu w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

II. Komisja ds. przetargowych Spółki.

 1. W celu przeprowadzenia przetargu na remont maszyn Spółki w trybie przetargu powołuje się komisję przetargową („Komisja”).
 2. Komisja zostaje powołana i działa na podstawie zarządzenia Prezesa Spółki.
 3. W skład Komisji wchodzą Prezes Spółki oraz osoby wskazane przez Prezes Spółki.
 4. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
 5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji w osobie Prezesa, mający głos decydujący.
 6. Dokumentację postępowania przetargowego prowadzi sekretarz Komisji, wyznaczony przez Prezesa.
 7. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 8. Decyzje Komisji w sprawie procesu sprzedaży składników majątkowych Spółki podejmowane są na posiedzeniach. Posiedzenia Komisji odbywają się w miejscu wskazanym w zwołaniu posiedzenia, które są kierowane przez Prezesa do pozostałych członków Komisji.
 9. Prace Komisji organizuje Prezes.
 10. Do zadań Prezesa należy:

a) opublikowanie ogłoszenia o przetargu zawierającego następujące informacje:

  (1) wykaz pojedynczych składników majątkowych wraz z podaniem ceny minimalnej (wywoławczej);

  (2) termin związania ofertą;

  (3) miejsce oraz termin składania ofert;

  (4) termin dokonania wyboru oferenta;

  (5) określenie wysokości wadium oraz terminu i formy jego złożenia;

  (6) możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetargu;

  (7) możliwość dokonania oględzin składników objętych przetargiem.

b) ogłoszenie i powiadomienie oferentów o wynikach postępowań.

 1. Do zadań Komisji należy:

a) otwarcie i ocena ofert;

b) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, wg. kryterium ceny;

c) sporządzenie i przedłożenie protokołu z ww. czynności.

 

III. Złożenie ofert.

 1. Oferty powinny być złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Oferty powinny być złożone w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: „Oferta na zakup ……… Nie otwierać.”.
 3. Oferta powinna zawierać:

1) nazwę (imię i nazwisko lub firmę) oferenta;

2) adres oferenta oraz dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej),

3) w przypadku osoby fizycznej – PESEL i NIP, a w przypadku oferentów, którzy nie są osobami fizycznymi – NIP, REGON i KRS, jeśli posiadają,

4) nazwę urządzenia, który jest przedmiotem oferty;

5) cenę ofertową wraz z kosztorysem;

6) referencje firm o jakości wykonywanych usług dla podmiotów zewnętrznych,

7) okres gwarancji na wykonaną usługę,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO);

9) oświadczenie o statusie podatnika od towarów i usług (VAT);

10) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

 1. Na każdym etapie postępowania Prezes Spółki może wzywać oferentów do uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając stosowny termin pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, mimo wezwania do ich uzupełnienia, podlegają odrzuceniu.

 

IV. Otwarcie i ocena ofert.

 1. Komisja dokonuje otwarcia i oceny ofert zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Ocena polega na sprawdzeniu formalnej poprawności ofert pod względem spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz w Regulaminie.
 3. Z otwarcia ofert i ich formalnej oceny sporządzany jest protokół zawierający listę wszystkich złożonych ofert, w tym wskazanie ofert, które spełniają wymogi formalne.
 4. Jeżeli w terminie do składania ofert nie wpłynie żadna oferta lub oferta żadnego z oferentów nie spełnia wymogów formalnych, pomimo wystosowania wezwania do uzupełnienia braków formalnych, postępowanie przetargowe zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia.
 5. Prezes zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

V. Podpisanie umowy.

 1. Z chwilą zawiadomienia oferenta po zakończeniu przetargu o wyborze jego oferty powstaje między stronami stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o umowie przedwstępnej.
 2. Projekt umowy zostanie sporządzony w trybie niezwłocznym.