Fabryka Elementów Złącznych S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

obowiązuje od dnia 01.06.2020

 

I.  ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS), mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i świadczonych usług, których stroną jest spółka Fabryka Elementów Złącznych S.A. (zwana dalej: Sprzedawcą). Niniejsze OWS stanowią integralną  część każdej Umowy i Zamówienia, jakakolwiek  zmiana  OWS  wymaga  zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z przyjęciem OWS przez Kupującego w chwili  złożenia  zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący oświadczy, że  nie  akceptuje niniejszych OWS, uprawnia to Sprzedawcę do wstrzymania się wydaniem towaru do czas złożenia pisemnego oświadczenia przez Kupującego o akceptacji OWS.

3. Zmiany lub uzupełnienia OWS, a także wszelkie inne uzgodnienia stron dotyczące realizacji dostaw, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku dokonywania  uzgodnień  ustnych,  będą  one  wiążące  pod  warunkiem  pisemnego potwierdzenia przez obie strony nie później niż w następnym dniu roboczym.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami uzgodnionymi przez Strony w umowie a niniejszymi OWS, zastosowanie mają w pierwszej kolejności warunki ustalone w umowie przez strony, a następnie OWS.

II. DEFINICJE

Ilekroć w Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest mowa o:

Sprzedawcy – oznacza to spółkę FEZ S.A.

Kupującym – oznacza to każdorazowego kontrahenta Sprzedawcy

Zamówieniu – oznacza to zamówienie złożone przez Kupującego na podstawie oferty handlowej. Zamówienie takie nie jest wiążące dla Sprzedawcy do chwili Potwierdzenia Zamówienia.

Umowie – oznacza to indywidualna umowę zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, dotyczącą sprzedaży produktów lub usług Sprzedającego.

Potwierdzeniu Zamówienia – oznacza to pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę, Zamówienia złożonego przez kupującego.

Ofercie handlowej – oznacza to skierowane przez Sprzedawcę do Kupującego zaproszenia do negocjacji i zawarcia umowy. Oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przedmiocie Umowy – oznacza to produkty lub usługi określone z umowie lub w Potwierdzeniu Zamówienia.

III. ZAMÓWIENIA

1. Kupujący zobowiązany jest doręczyć Sprzedawcy zamówienie towaru lub usługi w formie pisemnej  (listownie,  faksem,  pocztą  elektroniczną). Złożenie zamówienia w  rozumieniu niniejszych OWS jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy zakupu przez Kupującego.

2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę lub względnie podpisanie umowy przez obie strony jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku zmian, co do wysokości ceny lub terminu dostawy, które zostały określone w potwierdzeniu zamówienia, umowa jest zawarta w momencie potwierdzenia przez Kupującego i Sprzedawcę zmian w zamówieniu.

3. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w szczególności, gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych zobowiązań wobec Sprzedawcy.

IV. CENY

1. Ceny określone w Potwierdzeniu Zamówienia są cenami umownymi i nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony na fakturze według obowiązujących przepisów oraz kosztów ewentualnego odbioru końcowego przez Towarzystwa Klasyfikacyjne (np. TŰV, MK itp.) według wyboru Kupującego.

2. W przypadku niezależnej od Sprzedawcy zmiany opłat i kosztów - mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie. Zmiana ceny wymaga zgody Kupującego. W przypadku braku zgody Kupującego na zmianę ceny, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności i kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku zmiany kursu walut, wzrostu cen surowców i warunków energetycznych, zmian przepisów prawa oraz innych, na które Sprzedający nie ma wpływu.

4. Ceny na produkty i towary podawane w walucie obcej, przeliczane są na PLN wg kursu sprzedaży tych walut banku Sprzedającego, obowiązujących w dniu sprzedaży towaru.

5. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy.

6. Opłaty za dokumenty odbioru wg. PN-EN ISO 10204 : 2006 pobierane są zgodnie z obowiązującym w FEZ S.A. cennikiem stanowiącym załącznik do OWS.

V. WARUNKI DOSTAWY

1. Strony ustalają termin dostawy w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia.

2. Jeżeli zamówienie dotyczy wyrobów, których Sprzedawca nie posiada w swoim magazynie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

3. Termin realizacji oznacza datę gotowości towaru do odbioru ze składu Sprzedawcy, o ile strony nie ustalą innej formuły dostawy.

4. Termin dostawy uważa się za dotrzymany przez Sprzedawcę, jeżeli Sprzedawca zgłosił gotowości do odbioru towaru w umówionej dacie, pomimo iż faktyczny odbiór towaru nastąpił później z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

5. Sprzedawca może dostarczyć Kupującemu towar na adres określony w zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firm transportowych.

6. Koszty dostawy towaru, na adres określony w zamówieniu, obciążają Kupującego.

7. Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Koszty nieuzasadnionego oczekiwania na rozładunek towaru obciążają Kupującego.

8.W przypadku anulowania, cofnięcia lub odstąpienia od zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów, jakie Sprzedawca poniósł w związku z anulowaniem, cofnięciem lub odstąpieniem od zamówienia przez Kupującego.

9. Następujące okoliczności zwalniają Strony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód: siła wyższa oraz wszelkie inne okoliczności, nad którymi którakolwiek ze stron nie ma kontroli, takie jak konflikty pracownicze, strajki, przestoje produkcyjne, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców Sprzedawcy. Strona, która będzie powoływać się te okoliczności jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za wykonanie wyrobów Odbiorca reguluje zgodnie z ustaloną w Potwierdzeniu Zamówienia formą płatności. W przypadku przelewu termin zapłaty liczony jest od daty wystawienia faktury.

2. W przypadku stwierdzenia opóźnień w zapłacie za dostarczony towar Sprzedawca ma prawo wstrzymać kolejne dostawy lub odstąpić od umowy bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych. Dostawca rezerwuje sobie w tym przypadku prawo odstąpienia od realizacji innych, potwierdzonych wcześniej zamówień.

3. Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego zapłaty zaliczki, zadatku lub przedpłaty na poczet zamówionego towaru lub przedstawienia satysfakcjonującego zabezpieczenia zapłaty, np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek w wysokości odsetek maksymalnych (art. 359 § 21 k.c.) lub w wysokości odsetek ustawowych, w zależności od tego, które są wyższe.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w trakcie realizacji zamówienia. Dalsza realizacja zamówienia wymaga w tym przypadku pisemnej akceptacji Odbiorcy.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar przekraczającego 30 dni od daty wymagalności płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zbycia takich wierzytelności na rzecz osób trzecich.

6. Fabryka Elementów Złącznych zastrzega sobie prawo przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach Kupującego do Krajowego Rejestru Długów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81 poz. 530ze zm.).

7. W przypadku nie uregulowania należności, wobec klientów podlegających wpisowi do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, Fabryka Elementów Złącznych zastrzega sobie prawo kierowania wniosków o wpis do tego rejestru.

VII. PRZEJŚCIE RYZYKA I PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Przejście ryzyka związanego z dostarczeniem towarów następuje:

przy odbiorze towaru transportem własnym Kupującego – w chwili opuszczenia przez towar terenu zakładu Sprzedawcy,
przy dostawie towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego – w chwili przybycia towaru do uzgodnionego miejsca dostawy.
2. Jeżeli strony nie zastrzegły inaczej w umowie, z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, zgodnie z art. 548§1 kodeksu cywilnego.

3. W przypadku odbioru wyrobów transportem własnym Kupującego, winien on nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

VIII. ODBIÓR KOŃCOWY I GWARANCJA

1. Odbiór końcowy zamówionych towarów uważa się za dokonany, a towary za zwolnione do wydania Kupującemu, z chwilą potwierdzenia dokumentów odbioru według Potwierdzenia Zamówienia – Warunki odbioru wg PN-EN ISO 10204 : 2006 przez upoważnione osoby.

2. Sprzedawca na warunkach określonych w niniejszych OWS oraz umowie udziela Kupującemu gwarancji jakości na dostarczone towary, z wyłączeniem przepisów Kodeksu cywilnego.

3.Gwarancja udzielana jest na okres określony w umowie sprzedaży, licząc od dnia wydania towarów Kupującemu. Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczoną partię wyrobów na okres do 2 (dwóch) lat, nie dłużej jak do 31 grudnia roku następującego po roku produkcji oznaczonym na wyrobach.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wadę, która ujawniła się w okresie trwania gwarancji i o której Kupujący zawiadomił Sprzedawcę w okresie gwarancji, niezwłocznie po jej ujawnieniu się, lecz nie później niż w terminie 7 dni od momentu jej ujawnienia. Brak powiadomienia przez Kupującego o ujawnionej wadzie we wskazanym terminie w okresie gwarancji wyłącza roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji.

5. Powiadomienie o wadzie winno zawierać stosowną dokumentację wykazującą wystąpienie wady.

6. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy dokonanie oględzin reklamowanego towaru w tym pobranie próbek i dokonanie badań technicznych pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

7. Gwarancja obejmuje wady ukryte wyrobów, jakie mogą się ujawnić w trakcie ich użytkowania oraz istotne odstępstwa od uzgodnionych w niniejszym Potwierdzeniu Zamówienia warunków wykonania i odbioru, powodujące ich nieprzydatność lub skracające ich żywotność.

8. Gwarancja nie obejmuje wad wyrobów wynikających z ich niewłaściwego składowania lub stosowania. Wyroby wadliwe w rozumieniu niniejszej Gwarancji zostaną postawione do dyspozycji Sprzedawcy dla ich oceny w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili stwierdzenia wady, a następnie - w przypadku uznania ich wadliwości przez Sprzedawcę - zostaną wymienione na wyroby wolne od wad.

9. Z uwagi na udzieloną Gwarancję strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru.

IX. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, REKLAMACJE

1. Wszelkie spory wynikające z zawarcia, wykonania oraz dochodzenia wszelkich roszczeń z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny wg właściwości Sprzedawcy.

2. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe należy składać nie­zwłocznie po stwierdzeniu niedoborów lub wykryciu wad, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od stwierdzenia wady.

3. Reklamacja wymaga zachowania formy pisemnej.

4. Kupujący dostarcza reklamowany towar do siedziby Sprzedawcy na własny koszt i ryzyko.

Sprzedawca zwróci Kupującemu powyższe koszty jedynie pod warunkiem uznania reklamacji za zasadną. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną Kupujący ponosi koszty transportu zwrotnego a także wszelkie dodatkowe koszty które poniósł Sprzedawca w tym. min. koszty selekcji czy ewentualnych badań laboratoryjnych.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania próbek lub zdjęć reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadności ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących prawem norm technicznych oraz dobrej praktyki branżowej.

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania albo usunąć wadę albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne obniżenie jego ceny.

7. Rozstrzygnięcie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

8. Jeżeli reklamowany towar nie został odesłany do Sprzedawcy, do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać go w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

9. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za zrealizowane dostawy towarów.

X. ZWROT TOWARÓW

1. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towarów powstałych z przyczyn Kupującego (np. błędna decyzja, rezygnacja z zakupionej pozycji, pomyłka powstała podczas zamawiania). W szczególnych przypadkach, Sprzedawca może odstąpić od tej zasady i przyjąć zwracany towar. Wówczas, Sprzedawca odkupi od Kupującego zwracany towar po cenie sprzedaży, a Kupujący zostanie obciążany kosztami manipulacyjnymi i kosztami transportu.

2. Zwrot towarów może odbywać się tylko i wyłącznie w oparciu o wcześniejsze ustalenia i po akceptacji Sprzedawcy wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.

3. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest zwrot towaru nieuszkodzonego oraz identyfikowalnego, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych, muszą one być zwrócone w fabrycznie oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

4. Zwrot towarów może odbywać się w terminie do 1 miesiąca od daty wydania towaru.

XI. ODSTĘPSTWA

1. W przypadku nie odebrania towaru w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

wystawienia i przesłania do Kupującego faktury oraz postawienia towarów do dyspozycji Kupującego,
wysyłki towarów własnym środkiem transportu lub innych przewoźników bez uprzedniego negocjowania warunków przewozu, na koszt Kupującego,
naliczenia kosztów składowania w wysokości 0,5 % wartości dostawy za każdy dzień składowania i obciążenia nimi Kupującego,
wstrzymania realizacji innych umów do czasu odbioru towarów pozostających w dyspozycji Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych w wysokości 20 % wartości zamówionych towarów oraz dochodzenia wyrównania szkody przekraczającej wysokość kary na zasadach Kodeksu Cywilnego, o ile kara nie pokryje poniesionej szkody w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy po jej zawarciu a Sprzedawca wykonał, jest w trakcie wykonania lub poniósł nakłady finansowe na wykonanie tej umowy.

3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący może ponosić odpowiedzialność jedynie na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

XII. SIŁA WYŻSZA

1. Strony umowy nie ponoszą konsekwencji naruszenia umowy jeżeli wyłącznym powodem powstania takiego naruszenia było działanie siły wyższej, a strona dotknięta działaniem tej siły bezzwłocznie powiadomiła drugą stronę umowy o jej zaistnieniu oraz podjęła wszelkie czynności mające na celu ograniczenie naruszenia umowy i możliwie szybkie usunięcie stanu i skutków tego naruszenia.

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia nagłe i nieprzewidziane, niezależne od woli stron umowy, którym nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, uniemożliwiające wykonanie umowy w części lub całości, a w szczególności:

klęski żywiołowe (np. pożary, powodzie itp.),
akty władz państwowych (np. stan wyjątkowy itp.),
strajki – z wyłączeniem strajków pracowników stron umowy,
długotrwałe zakłócenia pracy transportu.
3. Strony zobowiązane są do potwierdzenia zaistnienia i czasu trwania takich przeszkód listem poleconym w ciągu 7 (siedmiu) dni, w przeciwnym razie nie mogą powoływać się na przypadek siły wyższej.

4. Terminy dostaw ulegają wydłużeniu o okres opóźnienia spowodowanego działaniem siły wyższej.

5. W przypadku gdy siła wyższa powoduje obiektywną niemożność wykonania umowy w całości lub części, każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostarczane Kupującemu przez Fabrykę Elementów Złącznych towary pozostają jej własnością, aż do dokonania za nie całkowitej zapłaty, rozumianej jako wpływ należności na rachunek Sprzedawcy.

2. Postanowienia niniejszych OWS dotyczące dostawy towarów przez Sprzedawcę, stosuje się odpowiednio do świadczenia usług przez Sprzedawcę.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie zmiany warunków wykonania umowy dostawy ustalone w Potwierdzeniu Zamówienia, wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W korespondencji prosimy powoływać się na numer naszego potwierdzenia.

6. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.