Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Regulamin Sprzedaży Maszyn stanowiących środki obrotowe /przetarg pisemny i negocjacje/

FEZ S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży maszyn stanowiących środki obrotowe („Regulamin”) Spółki FEZ S.A. z siedzibą  w Siemianowicach Śląskich („Spółka”).
 2. Sprzedaży, w sposób określony w Regulaminie, podlegają maszyny stanowiące środki obrotowe spółki wymienione w ogłoszeniu.
 3. Oferowane do sprzedaży składniki majątkowe spółki można oglądać w siedzibie spółki, po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Sprzedaż składników majątkowych nastąpi w drodze przetargu pisemnego oraz negocjacji cenowych w przypadku wpłynięcia ofert równoważnych cenowo. W przypadku ofert równoważnych cenowo organizator przetargu dopuszcza możliwość Negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty równoważne celem ustalenia proponowanej ceny.
 5. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Spółki.
 6. W postępowaniach, o których mowa w ust. 4, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1)  członkowie Zarządu spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki,

  2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

  3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 – 2,

  4) osoby, które pozostają z podmiotami, o których mowa w pkt 1 – 2, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

     7.Dane postępowanie, wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

     8.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zakończenia przetargu w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wybrania którejkolwiek z ofert.

II. Komisja ds. sprzedaży składników majątkowych Spółki.

 1. W celu przeprowadzenia sprzedaży składników majątkowych Spółki w trybie przetargu powołuje się komisję przetargową („Komisja”).
 2. Komisja zostaje powołana i działa na podstawie Zarządzenia Prezesa Spółki.
 3. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący Komisji oraz osoby - wskazane przez Prezesa Spółki.
 4. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
 5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji , mający głos decydujący.
 6. Dokumentację postępowania przetargowego prowadzi sekretarz Komisji, wyznaczony przez Przewodniczącego.
 7. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 8. Decyzje Komisji w sprawie procesu sprzedaży składników majątkowych Spółki podejmowane są na posiedzeniach. Posiedzenia Komisji odbywają się w miejscu wskazanym w zwołaniu posiedzenia, które są kierowane przez Przewodniczącego do pozostałych członków Komisji.
 9. Prace Komisji organizuje Przewodniczący
 10. Do zadań Przewodniczacego należy:

a) opublikowanie ogłoszenia o przetargu zawierającego następujące informacje:

  (1) wykaz pojedynczych składników majątkowych wraz z podaniem ceny minimalnej

  (2) termin związania ofertą;

  (3) miejsce oraz termin składania ofert;

  (4) termin dokonania wyboru oferenta;

  (5) możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetargu;

  (6) możliwość dokonania oględzin składników majątkowych.

b) ogłoszenie i powiadomienie oferentów o wynikach postępowań.

   11. Do zadań Komisji należy:

a) otwarcie i ocena ofert;

b) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty;

c) sporządzenie i przedłożenie protokołu z ww. czynności Przewodniczącemu Komisji. 

III. Złożenie ofert.

 1. Oferty powinny być złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Oferty powinny być złożone w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: „Oferta na zakup ……… Nie otwierać.”.
 3. Oferta powinna zawierać:

1) nazwę (imię i nazwisko lub firmę) oferenta;

2) adres oferenta oraz dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej),

3) w przypadku osoby fizycznej – PESEL i NIP, a w przypadku oferentów, które nie są osobami fizycznymi – NIP, REGON i KRS, jeśli posiadają;

4) numer i nazwę środka majątkowego, który jest przedmiotem oferty;

5) cenę ofertową;

6) oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym składników majątkowych;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO);

8) oświadczenie o statusie podatnika od towarów i usług (VAT);

9) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

     4. Na każdym etapie postępowania Prezes Spółki może wzywać oferentów do uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając stosowny termin pod rygorem odrzucenia oferty.

     5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, mimo wezwania do ich uzupełnienia, podlegają odrzuceniu.

IV. Otwarcie i ocena ofert.

 1. Komisja dokonuje otwarcia i oceny ofert zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Ocena polega na sprawdzeniu formalnej poprawności ofert pod względem spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz w Regulaminie.
 3. Z otwarcia ofert i ich formalnej oceny sporządzany jest protokół zawierający listę wszystkich złożonych ofert, w tym wskazanie ofert, które spełniają wymogi formalne.
 4. Jeżeli w terminie składania ofert wpłyną oferty równoważne cenowo, komisja wezwie takich oferentów do negocjacji cenowej – celem wybrania oferty z najwyższą proponowaną ceną.
 5. Jeżeli w terminie do składania ofert nie wpłynie żadna oferta lub oferta żadnego z oferentów nie spełnia wymogów formalnych, pomimo wystosowania wezwania do uzupełnienia braków formalnych, postępowanie przetargowe zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia.
 6. Przewodniczacy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

V. Zapłata i wydanie zakupionych składników majątku

1. Oferent, którego oferta zostały wybrana, jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny ofertowej, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania.

2. Oferent, którego oferta zostały wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do protokolarnego odbioru składników majątkowych w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Spółki należności z tytułu ceny sprzedaży.

 3. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odebrał w wyznaczonym terminie składnika majątkowego, Prezes Spółki ma prawo naliczać opłatę za jego przechowanie w wysokości 1% ceny brutto sprzedaży, za każdy dzień przechowywania.

 4. Wydanie składnika majątkowego następuje za okazaniem dowodu wpłaty lub dokonania przelewu. Organizator przetargu dokona sprawdzenia czy dokonano zapłaty ceny a wydanie maszyn – nastąpi po weryfikacji upoważnionych do odbioru osób wskazanych wcześniej mailowo przez kupującego.