Fabryka Elementów Złącznych S.A.

RADA NADZORCZA FABRYKI ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania, o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

2. Dodatkowe informacje w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok można uzyskać od Głównej Księgowej Pani Mirosławy Maksary, tel. 32-220-51-36, fax 32-228-40-05, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00.

3. Oferta powinna zawierać:
   1) w zakresie informacji o oferencie:
       a) forma prowadzonej działalności oraz aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS),
       b) aktualne zaświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
       c)  aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru biegłych rewidentów dla osób, które będą przeprowadzać badanie, 
       d) informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
       e) informacja o doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań finansowych,
       f) informacja o doświadczeniu oferenta w branży, w której działa Spółka oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa,
  2) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
  3) oświadczenie o spełnianiu przez oferenta oraz biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie, ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym   prawozdaniu finansowym,
  4) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
  5) wskazanie metod i terminów prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:
- wstępnego do 15 grudnia 2017 roku,
- ostatecznego wraz z przekazaniem opinii i raportu do 28 lutego 2018 roku.

5. Zainteresowani proszeni są o złożenie na piśmie ofert w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FEZ S.A.”, w terminie do 18 sierpnia 2017 roku pod adresem:

RADA NADZORCZA
FABRYKI ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A.
UL. FABRYCZNA 14, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w godzinach od 7.00 do 15.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.    Otwarcie ofert nastąpi do 16 września 2017 roku w siedzibie Spółki.

6. Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa (nie więcej niż dwukrotnie) biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

7. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

8.  Biegły   rewident   zobowiązany   będzie   w   razie   potrzeby   do obecności  na  Zwyczajnym   Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, o którego terminie będzie powiadomiony. Koszt uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.